Monday, March 1, 2021

Хувьсагчийг хэрхэн кодлох вэ? 1 бол "үгүй", 2 бол "тийм" гэж кодлох нь зөв үү?


SPSS програмд хувьсагчийг оруулахдаа боломжит хариултыг урьдчилан кодлож бэлдсэн байх нь зүйтэй. Тэгвэл хувьсагчийг хэрхэн яаж зөв зүйтэй кодлодог юм бэ?

0 comments:

Post a Comment