Tuesday, March 2, 2021

Хэвийн тархалтын шинжүүр гэж юу вэ? Яагаад хэрэгтэй гэж?


Статистик анализ хийхэд хэрэглэж буй математик аргууд маань тухайн өгөгдсөн тоон мэдээллийг хэвийн эсвэл хэвийн бус тархалттай байх нөхцөлийг шаарддаг. Хэвийн тархалттай тоон өгөгдлийн хувьд ашиглах ёстой математик аргыг хэвийн бус тархалттай тоон өгөгдлийн хувьд ашиглаж орхивол таны статистик анализ буруу болжээ гэсэн үг. 

Ингэхэд хэвийн тархалттай эсэхийг яаж мэддэг хэрэг вэ? Түүнийг SPSS програмд хэрхэн хийх вэ?

0 comments:

Post a Comment