Tuesday, March 2, 2021

Нэг түүврийн Т тест гэж юу вэ? Хэрхэн бодох вэ?


Танд өөрийн судалгаанаас гарсан үр дүнгийн тоон үзүүлэлтийг өөр бусад судлаачдын үр дүнтэй харьцуулах, тэгснээрээ хоёр тусдаа судалгааны үр дүнгүүд хоорондоо нийцэж байгаа эсэхэд хариулж өгөх хэрэгцээ шаардлага тулгарч байсан уу? 

Энэхүү хичээлээр нэг түүврийн Т тест гэж юу болох? Бид ямар төрлийн статистик анализ хийх үед түүнийг ашигладаг талаар тайлбарлалаа. 

0 comments:

Post a Comment